Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев;


Легкоступ, Пламен (2006) Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново


 Монографията представя адаптиран вариант на дисертационния труд на тема: "Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст", 2006 – за получаване на научната степен “доктор на педагогическите науки”. Книгата е предназначена за тези, които желаят да се ориентират в една необикновена и особено привлекателна област – областта в която се пресичат изкуството, творчеството и интелекта. Тя е насочена към проучване на ролята на изобразително изкуство и собствената изобразителна дейност на децата от предучилищна възраст за тяхното интелектуално възпитание и за развитието на творческите им способности чрез интеграцията с останалите естетико-художествени дейности.
  Монография
 Изкуство, творчество, интелектуално възпитание


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3657
 Пламен Легкоступ

28. Николай Гюлчев (2018), Детето в предучилищна възраст и образователната дейност по изобразително изкуство, В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 244 с. 167, ISBN 978-619-208-176-8, COBISS.BG-ID 1289203684, цитат на 171 с.

26. Гостилов, Стефан Николов. Развитие на визуално-комуникативни компетенции на 5-6-годишни деца чрез изобразителната дейност рисуване. дисертация. В. Търново, 2016. – 219 с.

27. Джидова, Хюсние Н., Димитър И. Балкански, „Естетико-художествено развитие в условията на детската градина“, цитирано на с. 166-173, В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, ISNN 1314-6769, Научен редактор: доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

25. Белчева, Весела 2015: Отвъд бариерата на езика или за илюстрацията в ранното чуждоезиково обучение - Сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 2, 2015, с. 173-181. ISSN 0205 – 1834, цитиран на с. 180 в статията; COBISS.BG-ID 1272744676

23. Захариева, Д. Ескизът в обучението по живопис (за художествените специалности в университета). – Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Благоевград, 2013.

24. Куков, Емил. Естетическото възприятие за натурата и обучението по живопис в университета. – В: Годишник на СУБ „Наука, образование, изкуство“. Т.7. 2013, с. 72–82.

20. Белчева, Весела. Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище. В. Търново: Ивис, 2012. 162 с.; ISBN 978-954-2968-19-1; COBISS.BG-ID 1249202916

21. Гаджева, Диляна Любенова. Дидактически модел за развиване на творчески способности у учениците от четвърти клас. Дисертация. Велико Търново, 2012. 435 с.

22. Кръстева, Антония Тонева. Експериментален модел за обучение в основни умения за критическо мислене у учениците от начален етап на основна образователна степен. Дисертация. Велико Търново, 2012. 377 с.

19. Захариева, Д. Дидактически и творчески аспекти на ескиза в обучението по живопис – В: Годишник на СУБ „Науката, образованието и изкуството през 21-ви век“. Т.5. 2011, с. 112–119.

16. Ангелова, Лучия Малинова. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище (Единна педагогическа система). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. 290 с., ISBN 978-954-07-3066-0; COBISS.BG-ID 1236678116

17. Захариева, Д. Ескизът като средство за оптимизиране на учебния процес по живопис. – В: Годишник на СУБ „Науката, образованието и изкуството през 21-ви век”. Т.4. 2010, с. 454–458.

18. Костова, Пенка. Управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните институции. В. Търново, 2010. с.376, ISBN 978-954-524-730-9; COBISS.BG-ID 1276862180

7. Димитров, Любен Йоакимов. За десет педагози и психолози – мои учители и колеги. София, 2009, с. 427–458, ISBN 978-954-9865-11-0; COBISS.BG-ID 1231822052

8. Захариева, Д. Ескизът – фактор за развитие на живописните способности на студентите – В: Изобразително изкуство в университета. Юбилеен сборник тридесет години катедра „Изобразително изкуство” в Югозападен университет „Неофит Рилски”. 2009, с. 105–116.

9. Костова, Пенка. Управление на партньорските отношения в образователното пространство. В. Търново, 2009. с.166., ISBN 978-954-8387-50-7; COBISS.BG-ID 1231330276

10. Куков, Емил. Въведение в живописта: Система на обучение по живопис в университета. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2009. 141 с.; ISBN 978-954-680-618-5; COBISS.BG-ID 1231294692

11. Куков, Емил. За някои противоречия в обучението по живопис в университетски условия и пътищата на тяхното преодоляване. – В: Анали. Издание на СУ „Св. Климент Охридски“, 2009, № 1-4.

12. Куков, Емил. За някои психологически и дидактически аспекти в творческо-обучаващия процес при живописване от натура. – В: Изобразително изкуство в университета. Юбилеен сборник тридесет години катедра “Изобразително изкуство” в Югозападен университет “Неофит Рилски”. 2009, с. 84–99.

13. Куков, Емил. Културни модели на отношение към натурата в студентската живопис. – В: Изобразително изкуство в университета. Юбилеен сборник тридесет години катедра „Изобразително изкуство“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“. 2009, с. 51–70.

14. Куков, Емил. Стадиални състояния на студентската живописна творба (по материали от университетското обучение по живопис). – Хабилитационен труд за придобиване на научно звание „профeсор“, 2009.

15. Куков, Емил.. Детайлът и цялото в студентската учебна живопис. – В: Изобразително изкуство в университета. Юбилеен сборник тридесет години катедра „Изобразително изкуство” в Югозападен университет „Неофит Рилски”. 2009, с. 22–32.

2. Куков, Емил. Стадиални състояния в живописта. Натюрморт. Портрет. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2008. 134 с.; ISBN 978-954-680-596-6; COBISS.BG-ID 1233081572

3. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 275 стр., ISBN 978-954-639-5; COBISS.BG-ID 1228328932

4. Муна, Абдулрахман Салех Ал-Шайн. Сравнителен анализ на обучението по изобразително изкуство във Факултета по педагогика в Кувейт и Катедрата по начална педагогика на изкуствата в Софийски университет "Св. Климент Охридски”. дисертация. София, 2008. 181 с.

5. Муна, Абдулрахман Салех Ал-Шайн. Сравнителен анализ на обучението по изобразително изкуство във Факултета по педагогика в Кувейт и Катедрата по начална педагогика на изкуствата в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Дисертация. София, 2008. 181 с.

6. Чешмеджиева, П. Зависимост на експресивността на рисунката при 5–6-годишните деца от спонтанността в изразяването. – В: Науч. трудове на Русенския университет [онлайн]. Т. 47, 2008, серия 5.2, с. 64–68.

1. Педагогика. Първа част: Теория на възпитанието. Учебник за студенти от Факултет по обществено здраве Медицински университет – София. Под научното ръководство и редакция на доц. д-р Теодор Попов. Сифия: ИИК „Везни”, 2007.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/