За термините книжовен език, литературен език и стандартен език в българската езиковедска литература


Хънтов, Владимир (2004) За термините книжовен език, литературен език и стандартен език в българската езиковедска литература Алманах “ПРОГЛАС”, 2000-2004, стр. 141-144. Велико Търново, 2004, ISBN 0861-7902.


 В българската езиковедска литература паралелно се употребяват различните по форма, но еднакви по съдържание съчетания български книжовен език, български литературен език и български стандартен език. Като имаме предвид и традициите, и съвременната езикова практика, ние считаме, че по отношение на нашия нормативен език може да се използва само първото от тях. Заедно с това по отношение на някои чужди езици по-коректна е употребата на съчетания, включващи думите литературен и стандартен.
  Статия
 книжовен език, литературен език, стандартен език
 Издадено
  3640
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/