Стефанов, С. Ретроспективен анализ на научните изследвания по волейбол в специализираните издания “Въпроси на физическата култура” и “Наука и спорт”


Стефанов, Светослав (2000) Стефанов, С. Ретроспективен анализ на научните изследвания по волейбол в специализираните издания “Въпроси на физическата култура” и “Наука и спорт” Сборник трудове от Международна научна конференция "Физическото възпитание и спортът между два века", 27-28 октомври 2000 г., Велико Търново, Велико Търново: Бойка, с.121-126 ISBN - 954-775-004-6 COBISS.BG-ID - 1289650148


 Волейбол, изследване, анализ
  Доклад
 волейбол


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  3621
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/