Една идея за хармонията на Бела Барток (върху примери от струнните квартети)


Булева-Петрова, Марияна (2007) Една идея за хармонията на Бела Барток (върху примери от струнните квартети) Барток днес - рефлексии и практики. Сборник, с. 33-45


 Статията представя една концепция за звуковисочинното мислене на Барток, основана на октавово-неустойчиви ладови звукореди като комбинация от квартови (квинтови) и тритонусови звукоредни ядра.
  Доклад
 хармония, златно сечение, октавово-неустойчиви конструкции, лад, тонов род, тонова област
 Издадено
  3613
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/