Петров, Людмил. Влиянието на подбора и тренировъчния ефект в развитието на подрастващи спортисти


Петров, Людмил (2001) Петров, Людмил. Влиянието на подбора и тренировъчния ефект в развитието на подрастващи спортисти сборник доклади от Научна конференция с международно участие "Иновации във физическото възпитание и спорта в началото на 21 век", Технически университет, Варна, 2001, с. 154-157


 Изследване влиянието на няколко спорта върху развитието на подрастващи спортисти
  Доклад
 подбор, подрастващи спортисти


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3568
 Людмил Петров

2. Денев, Ст. Футболът в училище – варианти за обучение. Велико Търново, „Ай анд Би“, с. 9. ISBN: 978-619-7281-39-2; COBISS.BG-ID 1286837988

1. Божков, Г. (2015) Модел за спортна подготовка на елитни баскетболистки, докторска дисертация, РУ "Ангел Кънчев", Русе, с. 146

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/