Философия на езика


Бузов, Вихрен (2002) Философия на езика Враца: Изд. "Одри", 2002, ISBN 954-9904-34-2, 126 стр.


 Първото цялостно изследване на български език, написано в духа на аналитичната традиця. Разглежда семантическото и прагматическото направление в съвременната философия на езика, проблеми на превода и общуването на културите.
  Монография
 Философия, език, значение, съществуване, семантика, прагматика


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  355
 Вихрен Бузов

2. Дачев, Л., Юридически дискурс - В: Научни трудове на Русенския университет - 2009, том 48, серия 7 , с.13, сс.7-13; ISSN1311-3321

1. Марков, С., Увод в онтологията, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", монография 135 с., цитирано на с.113, 2003, ISBN 954-524-347-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/