Петров, Людмил. Спортовете за рекреация – все по-налагащо се полезно развлечение за всички. Сборник. „Физическо възпитание, спорт и туризъм”, НСА, София, 2006, втора част, под ред. на Д. Кайков и М. Малчев, с. 47-53, ISBN-13: 978-954-775-667-0


Петров, Людмил (2006) Петров, Людмил. Спортовете за рекреация – все по-налагащо се полезно развлечение за всички. Сборник. „Физическо възпитание, спорт и туризъм”, НСА, София, 2006, втора част, под ред. на Д. Кайков и М. Малчев, с. 47-53, ISBN-13: 978-954-775-667-0 сб. „Физическо възпитание, спорт и туризъм”, НСА, София, 2006, втора част, под ред. на Д. Кайков и М. Малчев, 47-53, ISBN-13: 978-954-775-667-0


 спортове за рекреация, спорт за всички
  Статия
 спортове за рекреация, спорт за всички


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3544
 Людмил Петров

2. Цитирано в: Цолова, В. Физическо възпитание във висшите училища. Теория и научноприложни изследвания, 2017, НСА ПРЕС, София, ISBN 978-954-718-484-8, с. 29, 37

1. Цитирано в: Цолова, В., Й. Иванов. Физическото възпитание във висшите училища - нов методичен подход, МГУ "Св. Иван Рилски", София, 2013, ISBN 978-619-160-238-4, с. 13, 16, 23.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/