Петров, Людмил. Физическото образование за учители във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 2006, с. 7-10. съставители Д. Цонкова, Й. Йотов, ISBN 978-954-524-517-6, с. 7-10, COBISS.BG-ID 1046101476


Петров, Людмил (2006) Петров, Людмил. Физическото образование за учители във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 2006, с. 7-10. съставители Д. Цонкова, Й. Йотов, ISBN 978-954-524-517-6, с. 7-10, COBISS.BG-ID 1046101476 сб. Съвременни аспекти на спортното образование”, Унив.изд. ВТУ, В. Търново, 2006, с. 7-10. Съставители Д. Цонкова, Й. Йотов, ISBN 978-954-524-517-6, с. 7-10, COBISS.BG-ID 1046101476


 физическо образование за учители
  Статия
 физическо образование


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  3541
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/