Величковска, Л., Л. ПЕТРОВ, М. Наумовски (2007) Мултивариантни и унивариантни разлики при променливите за оценка на психологическата структура на личността между спортисти-баскетболисти и неспортуващи


Петров, Людмил (2007) Величковска, Л., Л. ПЕТРОВ, М. Наумовски (2007) Мултивариантни и унивариантни разлики при променливите за оценка на психологическата структура на личността между спортисти-баскетболисти и неспортуващи Сборник научни трудове "Кинезиология’2007", В. Търново, с. 176-179, ISSN 1313-244X


 Изследвани са 50 баскетболисти и 371 неспортуващи чрез 32 психологически теста, от които: 2, отнасящи се като цяло за интелектуални способности, 3, свързани със специфични интелектуални способности, 5, свързани с емоционални способности, 16 теста, характеризиращи личността, според Cattel и 6 променливи, свързани мотивационни нагласи за успех в спорта.
  Статия
 баскетбол, психология, психологическа структура на личността


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3536
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/