Възпитателно-развиващата роля на дидактичната игра по апликиране при 5 - 7-годишните деца.


Гюлчев, Николай (2006) Възпитателно-развиващата роля на дидактичната игра по апликиране при 5 - 7-годишните деца. Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий"


 Авторефератът е структуриран съобразно изискванията на СНС по педагогика при ВАК. Обоснована е актуалността и значимостта на изследвания проблем.Представено е съдържанието на дисертационния труд и са изразени научно-практическите приноси.
  Дисертация
 Дидактична игра, апликиране, художествено-изобразителна дейност
 Издадено
  3478
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/