Светци и мощи в средновековна България и Франция (X-XIV в.)– В: Сб. от Осми международен симпозиум "Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа", Велико Търново, 14-16 октомври 2004 г. Т. VIII. Ред. Г. Данчев, И. Харалампиев, Н. Дончева-Панайотова, Й. Андреев, А. Давидов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2007, с. 593-609. ISBN 954-524-339-2. COBISS.BG-ID - 1230459876


Иванов, Ивелин (2007) Светци и мощи в средновековна България и Франция (X-XIV в.)– В: Сб. от Осми международен симпозиум "Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа", Велико Търново, 14-16 октомври 2004 г. Т. VIII. Ред. Г. Данчев, И. Харалампиев, Н. Дончева-Панайотова, Й. Андреев, А. Давидов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2007, с. 593-609. ISBN 954-524-339-2. COBISS.BG-ID - 1230459876 Велико Търново


 Тази статия е опит за съпоставяне и сравнение на зараждането, еволюцията и влиянието на редица култове към светци в средновековна България и Франция.Авторите насочват своето внимание в няколко основни направления: военни, лечебни и финансово-стопански измерения на култове, като откриват интересни паралели и различия в българските и френските земи.
  Статия
 Средни векове, църква, светци, свети мощи
 Издадено
  3456
 Ивелин Иванов

2. Маркова, Анелия. Мощи на светци, придобити по време на войните на Второто българско царство. В: Търновска книжовна школа – пространства на паметта. Сб. от единадесети международен симпозиум Велико Търново, 26-29 октомври 2017 г. Ред. доц. И. Лазаров, проф. Хр. Бонджолов, проф. Ц. Иванова, проф. Пл. Павлов, доц. Вл. Владов, докт. Симеон Симеонов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2017, т. 11, с. 392-406. ISBN - 978-619-208-181-2. COBISS.BG-ID - 1289739492 Цит. с. 394, 395, 404.

1. Маринов, Кирил. Търново като свещен град през Късното средновековие. В: Търновска книжовна школа. т. 10. Десети международен симпозиум, 17-19 октомври 2013 г. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 697-722. ISBN 954-524-339-2 (J10) Цит. с. 700, 701, 705.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/