Правосъдието, арбитражът и частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х-ХІІ в.) – В: Сб. от научна конференция "Черно море между Изтока и Запада: митове, идеология и история: Десети юбилейни Понтийски четения", Варна, 14-15 май 2004. София:"АСИ", 2005, с. 83-90. ISBN 9789547152540. COBISS.BG-ID - 1226606564


Иванов, Ивелин (2005) Правосъдието, арбитражът и частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х-ХІІ в.) – В: Сб. от научна конференция "Черно море между Изтока и Запада: митове, идеология и история: Десети юбилейни Понтийски четения", Варна, 14-15 май 2004. София:"АСИ", 2005, с. 83-90. ISBN 9789547152540. COBISS.BG-ID - 1226606564 София


 Статията анализира една от характерните черти на феодалната система в земите на Francia Occidentalis в периода на управление на първите представители от династията на Капетите (987−1137) – практиката на феодалните, известни още като частни войни. Широкото разпостранение на тези военни конфликти в разглеждания период било свързано на първо масто с процесите на териториално-политическа фрагментация на Каролингската империя, която протекла с бързи темпове през IX в. Авторът обобщава, че феодалните или частните войни в териториите на западните франки в периода X-XII в. имали характер на локални конфликти с ниска интензивност. Те въвличали ограничени човешки ресурси, ангажирани пряко във военните действия, което всъщност е едно от основните различия с характера на войните в Каролингската епоха. Въпреки, че много от изворите създават драматичната представа за голямо, мащабно и разорително обществено зло, частните войни в периода X-XII в. не били впечатляващи толкова със своите мащаби и количествени изражения, колкото със своята перманентност и с разорението на селското население, произтичащо от липсата или неспазването на ограничения за воюващите страни. Ето защо част от църковните лидери в Южна Франция положили началото на църковно съборно движение, налагащо определени забрани и ограничения за воюващите страни, защита на невъоръжените (селяни, клирици, вдовици, сираци, търговци и др.) и наказания за нарушителите на тези ограничения. Това били постановленията на Божия мир, които били изложени за пръв път на събора в Шарру, херцогство Аквитания, през 989 г.
  Статия
 Средни векове, частни войни, арбитраж
 Издадено
  3455
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/