Митове за войната през Средните векове. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Състав. М. Йовевска и др.Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 251-261. ISBN 954-524-453-4. COBISS.BG-ID - 1043815652


Иванов, Ивелин (2005) Митове за войната през Средните векове. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Състав. М. Йовевска и др.Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 251-261. ISBN 954-524-453-4. COBISS.BG-ID - 1043815652 Велико Търново


 Статията се спира на няки широко разпространени мнения за войната в средновековна Европа, като демонстрира критичен подход към числеността на средновековните армии, броят и реалния мащаб на известни средновековни битки, мястото и ролята на знатните и на незнатните в средновековната война и др. В заключение, авторът подчертава сложния и многолик характер на средновековната война, отбелязвайки преувеличената численост на средновековните армии, малкия брой на големите битки, ограничената численост на преките жертви и други широко възприети и популярни, но необективни и дори погрешни представи за войната в Средните векове. The study of medieval warfare has suffered from an approach that concentrates on its social, governmental and economic factors to the detriment of military methods and practice. The nature of feudal society has been analysed in great depth, but its application to how wars were actually fought has largely been ignored and frequently misinterpreted. This article is an attempt at a short overview of myths and legends of medieval warfare which appeared in 19th and the beginning of the 20th centuries. The author tries to throw light upon some myths and to explain their groundless nature. Middle Ages, Medieval, Warfare, Knights, Infantry, Archers, Strategy, Tactics, Crusades, Ravaging, Plundering, Sieges, Castles, Logistics.
  Доклад
 Средни векове, война, исторически митове
 Издадено
  3454
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/