Историците и Божият мир: Модерната историография и движението за Божи мир (Х-ХI век). – В: Сб. от Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев, Велико Търново, 10-11 ноем. 2000 г. Ред. К. Попконстантинов, Н. Шиваров, Д. Попмаринов, М. Стоядинов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2005, с. 157-164. ISBN 954 524 469-0. COBISS.BG-ID - 1044793060


Иванов, Ивелин (2005) Историците и Божият мир: Модерната историография и движението за Божи мир (Х-ХI век). – В: Сб. от Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев, Велико Търново, 10-11 ноем. 2000 г. Ред. К. Попконстантинов, Н. Шиваров, Д. Попмаринов, М. Стоядинов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2005, с. 157-164. ISBN 954 524 469-0. COBISS.BG-ID - 1044793060 Велико Търново


 Статията се спира на изследванията на известни медиевисти по въпроси на Божия мир (Pax Dei) и Божието примирие (Treuga Dei) от края на X - нач. на XII в. Авторът анализира еволюцията на позициите за причините и за същността на това специфично епископско и съборно движение, като акцунтира върху изследванията на модерни изследователи, които разкриват дълбоката социална същоност на това движение, традиционно представяно и възприемано като изцяло църковна инициатива.
  Доклад
 историография, Божи мир (Pax Dei), Божие примирие (Treuga Dei)
 Издадено
  3453
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/