Войната при управлението на крал Луи VI Дебели (1108-1137) по данни от “Деянията на Луи VI Дебели” от абат Сугерий.


Иванов, Ивелин (2004) Войната при управлението на крал Луи VI Дебели (1108-1137) по данни от “Деянията на Луи VI Дебели” от абат Сугерий. – В: [Деветдесет] 90 години организирани военноисторически изследвания в България. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 26-27 октомври 2004 г. София: ВИ "Св. Георги Победоносец", 2004, с. 230-243. ISBN 954-509-315-3. COBISS.BG-ID - 1043938276


 Един от най-известните френски средновековни хронисти е Сугерий, абат на манастира Сен Дьони, който описал живота и управлението на един от най-дейните капетингски крале- Луи VI (1108-1137), наричан Дебели или Тлъсти във Vita Ludovici regis. Съдбата свързала живота на абат Сугерий с младия принц Луи VI още през 1106 година, а след коронацията на новия крал през 1108 година, Сугерий следвал неотлъчно младия крал и често изпълнявал дипломатически мисии до светски владетели или до римския папа. Освен това Сугерий съпровождал краля в неговите военни походи и впоследствие описал в своята история множество военни действия между краля, непокорните сеньори в и извън кралския домен и с някои от английските крале за влияние над Нормандия. Информацията на абат Сугерий е достоверна и точна, тъй като авторът бил личен съветник на кралете Луи VI и Луи VII и познавал историческата и политическата обстановка в детайли. Vita Ludovici regis е в голяма степен военна хроника, представяща множество подробности за хода на военните действия, тактиката на воюване, числеността и въоръжението на войските . В заключение авторът отбелязва няколко основни извода за военните действия при управлението на крал Луи VI според сведенията на абат Сугерий. По отношение на интензивността и мащабността на военните действия, то управлението на крал Луи VI може да се определи като време на войни с висока интензивност, но ограничена мащабност. Проблемът за характера и мащабите на войната се определял все още от политическата разпокъсаност. Повечето от кампаниите на този забележителен владетел били проведени върху ограничени по своя размер територии и големите битки били далеч по-малобройни от обсадите. Числеността на войските била по-скоро ниска, продължителността на кампаниите - сравнително кратка, а рискът и загубите били ограничени не само поради количествените показатели на военните сили, но и поради съществуването на своеобразен рицарски кодекс, който поставял пленяването, а не убийството като основна цел в прекия сблъсък с противника. В същото време не можем да пропуснем и описанията на по-големи като мащаб военни кампании като събирането на голяма армия срещу нахлуването на германския император Хайнрих V от 1124 година, в което откриваме знаци за нарастващите военни възможности на френската корона, дължащи се най-вече на реалното свикване на почти всички едри васали на краля. В своето съчинение Сугерий изгражда образа на активен владетел с изключителни военни способности, но внимателният анализ води до по-умерени изводи за военните способности на краля. Всъщност войната не била самостоятелно средство за политика в управлението на крал Луи VI, а по−скоро допълвала и подкрепяла една активна дипломация, насочена към възстановяване на кралския авторитет чрез упражняване на традиционни прерогативи. Освен това кралят не винаги бил победител, а някои от неговите военни решения били по-скоро плод на ентусиазъм и емоция отколкото на военни познания и опит. Един от примерите за това е битката при Бремюле, която била пълен провал за Луи VI, който приел сражение без информация за противника и без предварително разузнаване. Най-ефективните военни кампании на крал Луи VI били тези срещу васалите в пределите или около границите на кралския домен и това е показателно за военния потенциал и възможности на този владетел. Въпреки това, войната в териториите на север от река Лоара започнала да променя своя характер под въздействието на активната кралска политика. В този смисъл управлението на крал Луи V Дебели може да се приеме като условна граница в историята на войната в средновековна Франция .
  Доклад
 Средни векове, Капетинги, война
 Издадено
  3451
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/