222 задачи по славянско сравнително-историческо езикознание. Велико Търново: Фабер, 2003. 83 с. ISBN 954-775-191-3. COBISS 1040313828.


Колева-Златева, Живка (2003) 222 задачи по славянско сравнително-историческо езикознание. Велико Търново: Фабер, 2003. 83 с. ISBN 954-775-191-3. COBISS 1040313828.


 Представените в помагалото задачи се отнасят за закономерностите в славянската фонологична еволюция, формулирани като фонетични закони. Те са групирани в три глави според хронологията на самите процеси, в съответствие с деленето на общославянския еволюционен процес на на раннопраславянски, къснопраславянски и следпраславянски. С цел максималното облекчаване на обучаемите в началото на всяка глава схематично са представени основните фонетични закони, характеризиращи съответния период. Те са съпро
  Учебник / Учебно помагало
 сравнителна граматика на славянските езици, сравнително-историческо езикознание, славистика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  345
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/