Към въпроса за конфликта личност-общество в социалните сблъсъци в западноевропейското средновековие. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник посветен на проф. Йордан Андреев. Състав. К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 490-499. ISBN 954 – 524 – 349 – X. COBISS.BG-ID - 1041143012


Иванов, Ивелин (2003) Към въпроса за конфликта личност-общество в социалните сблъсъци в западноевропейското средновековие. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник посветен на проф. Йордан Андреев. Състав. К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 490-499. ISBN 954 – 524 – 349 – X. COBISS.BG-ID - 1041143012 Велико Търново


 Статията се спира на слабо изследван проблем в медиевистичните изследвания – конфликтът между личнистните стремежи и амбиции и обществените рамки и ограничения в средновековната епоха. По-конкретно, авторът разглежда ролята на известни личности, оглавявали социални движения и въоръжени бунтове и въстания, насочени към промяната на социално-общественото статукво. В заключение, авторът подчертава важната роля на личността и на личностните качества и амбиции, въпреки строгите и тесни религиозни и социални рамки на обществения модел в средновековната епоха.
  Статия
 Средни векове, социални конфликти, социален бандитизъм
 Издадено
  3447
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/