Към въпроса за появата на рицарството.


Иванов, Ивелин (2001) Към въпроса за появата на рицарството. – LiterNet, 20.04.2003, Април/2003 : бр. 4 (41) Online ISSN 1312-2282


 Неотменима част от представата за западноевропейското средновековие е образът на рицаря-войн. Той е свързан с много събития и процеси в историята на Средните векове и поражда естествен интерес в два аспекта. Първият е свързан със социалните му корени и генезис а вторият с чисто военно-техническата му характеристика. Много от историците, които се спират на проблема за рицарството, извършват подобно разграничаване на социална и военна история1. Настоящата статия, базирайки се на редица извори, статии и изследвания, се спира на въпроса за появата и развитието на рицарството като социално-обществена прослойка или съсловие.
  Статия
 средни векове, рицарство
 Издадено
  3445
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/