За произхода на корена в никна, надникна, заник и др. (Етимологическата “памет” на думата като критерий в етимологичното изследване). – В: Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. Ред. Я. Бъчваров. София: СЕМАРШ, 2003, с.133–136. ISBN 954-8021-13-7. COBISS 1041382884.


Колева-Златева, Живка (2003) За произхода на корена в никна, надникна, заник и др. (Етимологическата “памет” на думата като критерий в етимологичното изследване). – В: Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. Ред. Я. Бъчваров. София: СЕМАРШ, 2003, с.133–136. ISBN 954-8021-13-7. COBISS 1041382884.


 Особености в семантиката на думите никна, надникна, заник и др. се интерпретират като своеобразна етимологическа памет за произхода на техния корен.
  Статия
 етимология, етимологическа памет


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  344
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/