Богданов, Стоян и др. Градският въздух прави човека свободен : Сборник с документи за средновековния европейски град. / Съст. Стоян Богданов; Надежда Христова; Ивелин Иванов. - Варна : "Славена", 1995. – 212 стр. ISBN 354 579 015 6


Иванов, Ивелин (1995) Богданов, Стоян и др. Градският въздух прави човека свободен : Сборник с документи за средновековния европейски град. / Съст. Стоян Богданов; Надежда Христова; Ивелин Иванов. - Варна : "Славена", 1995. – 212 стр. ISBN 354 579 015 6 Варна


  Този сборник представя документи за зараждането и развитието на градския живот в средновековна Западна Европа в няколко основни направления : зараждане на градовете, занаяти, търговия, гражданите и монархията и благоденстващият град. Сборникът е ценно помагало за ученици,учители, студенти и университетски преподаватели, разглеждащи проблеми на градския живот в средните векове.
  Учебник / Учебно помагало
 Средни векове, градски живот, типове градско управление, чехове, гилдии
 Издадено
  3437
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/