К этимологии рус. хороший. - В: МАПРЯЛ 2002. Теоретические и методические проблемиы русского языка как иностранного в начале XXI века. Доклады и сообщения. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 262–265. ISBN 954-775-151-4.


Колева-Златева, Живка (2002) К этимологии рус. хороший. - В: МАПРЯЛ 2002. Теоретические и методические проблемиы русского языка как иностранного в начале XXI века. Доклады и сообщения. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 262–265. ISBN 954-775-151-4.


 Като се привеждат доказателства от формало (редупликация) и семантично естество, се изказва хипотеза за ономатопоетичен произход на руската лексема хороший 'хубав'.
  Статия
 етимология, ономатопея, фонетична мотивираност


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  343
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/