Междукултурни диалози и плурилингвизъм в театъра на Жил Висенте


Драгнев, Владимир (2006) Междукултурни диалози и плурилингвизъм в театъра на Жил Висенте Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, ПИК, В. Търново


 В съавторство с Даниела Петрова Анализ на историческия, обществено-политическия и културния контекст, който е в основата на плурилингвизма на средновековния португалски драматург Жил Висенте.
  
 португалска литература, Жил Висенте, плурилингвизъм, късно средновековие, театър
 
  3403
 Владимир Драгнев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/