За метонимията в семантиката на думите мишца и мишница


Колева-Златева, Живка (2001) За метонимията в семантиката на думите мишца и мишница Изследвания по български език. В. Търново, 2001, с.163–170


 В диахронен и в синхронен аспект се анализира семантичната структура на думите мишца и мишница. Като се прилага системен подход, се разглеждат причините и условията за метонимичния пренос, реализиран в семантиката на тези лексеми.
  Статия
 метонимия, етимология, соматична лексика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  340
 Живка Колева-Златева

1. Библиография по българска лексикология, фразеология и лексикография 1950 – 2010. БАН, ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин”. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2011. Цит. на стр. 216.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/