От абстрактно към конкретно или от конкретно към абстрактно значение?


Колева-Златева, Живка (2001) От абстрактно към конкретно или от конкретно към абстрактно значение? Езиковедски изследвания. В памет на проф. Русин Русинов (1930–1998). В. Търново, 2001, с. 87–96.


 Въпросът за еволюцията на думите с оглед на абстректността на техните значения се осмисля през призмата на детската реч.
  Статия
 детска реч, семантични универсалии


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  339
 Живка Колева-Златева

2. Библиография по българска лексикология, фразеология и лексикография 1950 – 2010. БАН, ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин”. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2011. Цит. на стр. 217.

1. Н. Михайлова, Вл. Миланов. Абстрактна политическа лексика на съвременния български и полски език // Езикът: история и съвременност. Шумен, 2002, 272-272. Цит. на стр. 273.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/