Типологически основания на етимологическите изследвания на названията на крака


Колева-Златева, Живка (2001) Типологически основания на етимологическите изследвания на названията на крака Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения “Професор Иван Гълъбов”. В. Търново, 2001, с. 159–170


 Разкриват се типологическите особености на названията на крака и неговите чрез изследване на български диалектни названия и направените изводи намират приложение при етимологичен анализ на названията крак и безро.
  Статия
 семантична типология, етимология, соматична лексика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  337
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/