Колева-Златева, Ж. Към етимологията на ден и нощ (Психолингвистично изследване)


Колева-Златева, Живка (2000) Колева-Златева, Ж. Към етимологията на ден и нощ (Психолингвистично изследване) Българистични проучвания. В. Търново, 2000


 Чрез съобразяване с особеностите на примитивното мислене е формулирана хипотеза за етимологията на индоевропейските названия за 'ден' и 'нощ'. Взети са под внимание данни от детското познавателно развитие.
  Статия
 психолингвистика, етимология, когнитивен подход, детска реч, време


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  336
 Живка Колева-Златева

1. Вътова, М. Представи за пространство,време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2012. Цит. на с. 263.

2. Вътова, М. Представи за пространство,време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2012. Цит. на с. 53

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/