Някои особености на формиране на категорията време в езика през призмата на детската реч


Колева-Златева, Живка (2000) Някои особености на формиране на категорията време в езика през призмата на детската реч Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели, надежди. София. 2000, с. 349–356


 Направени са изводи за някои универсални особености на формирането на категорията време на лексикално равнище чрез наблюдения върху детска реч. Открити са паралели между факти на детската реч и езика като социално явление.
  Статия
 психолингвистика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  335
 Живка Колева-Златева

1. Вътова, М. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2012. Цит. на с, 223.

2. Вътова, М. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2012. Цит. на с. 18

3. Вътова, М. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2012. Цит. на с. 256

4. Вътова, М. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2012. Цит. на с. 261-262

5. Вътова, М. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2012. Цит. на с. 266-267.

6. Вътова, М. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2012. Цит. на с. 305-306.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/