Лексикалната диахрония на езика през призмата на детската реч. В. Търново: Фабер, 2000. ISBN 954-9541-73-5.


Колева-Златева, Живка (2000) Лексикалната диахрония на езика през призмата на детската реч. В. Търново: Фабер, 2000. ISBN 954-9541-73-5.


 В книгата от позициите на психолингвистиката и когнитивната лингвистика се осмислят по-общи и по-частни проблеми на лексикалната диахрония на езика.
  Монография
 психолингвистика, етимология, лексикална диахрония, детска реч, когнитивна лингвистика, когнитивен п


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  334
 Живка Колева-Златева

25. Буров, Ст., Петров, В. М-повторенията в българската реч. - Проблеми на устната комуникация 11. Единадесета международна научна конференция 10–11 ноември 2017, Велико Търново. Ст. Буров (отг. ред.). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 37–83. ISSN 2367-8712. Цит. на стр. 59.

16. Пехливанова, П. От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. – Цит на с. 200

17. Пехливанова, П. От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. – Цит на с. 125

18. Пехливанова, П. От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. – Цит на с. 144

19. Пехливанова, П. От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. – Цит на с. 145

20. Пехливанова, П. От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. – Цит на с. 146

21. Пехливанова, П. От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. – Цит на с. 155

22. Пехливанова, П. От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. – Цит на с. 167

23. Пехливанова, П. От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. – Цит на с. 282–283.

24. Пехливанова, П. Чуждите думи – никога свои. Психолингвистичен механизъм на употребата. В. Търново: „Ивис”, 2014. Цит. на с. 24. ISBN: 978-954-296-888-7. COBISS 1267783140

15. Бурова, П. От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата). Дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”. В. Търново, 2013

12. Вътова, М. Представи за пространство,време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2012. Цит. на с. 18

13. Вътова, М. Представи за пространство,време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2012. Цит. на с. 305-306.

14. Вътова, М. Представи за пространство,време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2012. Цит. на с. 53.

10. Margarita Rumenova Račeva. Jazyková rozcestí aneb překážky na cestě komunikace a jejich překonání (na materiálu bulharského a českého jazyka). Doctoral thesis. Brno. 2011. Date of defence: 4. 5. 2012. Supervisor: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D Reader: PhDr. Jiří Gazda, CSc., doc. Margarita Mladenova, CSc.

11. Библиография по българска лексикология, фразеология и лексикография 1950 – 2010. БАН, ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин”. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2011. Цит. на стр. 216.

9. Речник на новите думи в българския език. Наука и изкуство. София, 2010. Цит. на стр. 20.

8. Речник на българския език. Т. 13. София: Изд-во на Българската академия на науките, 2008. Цит. стр. 30.

2. Iliev, D. Dečji jezik i istorijska lingvistika // Primenjena lingvistika. 2006, br. 7, Beograd - Novi Sad, 334–343

3. Вътова, М. Представата за денонощието според българския език (от гледна точка на теорията за когнитивната метафора). –В: Сб. Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново, 2006, 218–226. Цит. на 220 – на 2 места.

4. Вътова, М. Представата за денонощието според българския език (от гледна точка на теорията за когнитивната метафора). –В: Сб. Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново, 2006, 218–226. Цит. на стр. 219 – на 2 места

5. Вътова, М. Представи за време в българския език (въз основа на теорията за когнитивната метафора). – В: Балканските култури и националната идентичност в условията на глобализация и регионализация. Сборник с доклади от Шестата национална студентска научна конференция по балканистика. Велико Търново, 16-18 май 2005 г. Велико Търново, 2006, 185–20. Цит. на стр.194.

6. Иванова, Н. Ръководство по лингвистични особености на усвояването на чужд език в детска възраст. Бургас, 2006. Цит. на стр. 91.

7. Стоянова, Ю. Психолингвистични изследвания. София: Веда Словена ЖГ, 2006. Цит. на стр. 80 на 2 места. ISBN 954-8510-94-4; 978-954-8510-94-3. COBISS 1228120292.

1. Стоянова, Ю. Детската креативност и овладяването на българския език. - Език и литература. Т. 58. 2005. Цит. на стр. 254. ISSN 0324-1270.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/