Неологичен речник (за периода 1998-2003)


Бонджолова, Валентина (2003) Неологичен речник (за периода 1998-2003) Велико Търново: изд. GABEROFF. 240 с. ISBN 954-9607-98- 4.


 Речникът включва нови думи, регистрирани в периода 1998-2003.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 -
 Издадено
  3330
 Валентина Бонджолова

17. Диана Благоева. Към концепцията за речник на най-новата лексика в българския език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. УИ „Св. св. Кирил и Методий”: Велико Търново, 2019. Стр. 510-523. ISBN 978-619-208-188-1.

15. Лютакова, Р. Нова българска и румънска лексика след 1989 г. С приложен българско-румънски и румънско-български речник на неологизмите. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018. 592 стр. ISBN 9789540743967

16. Сорока, Ольга Б. Лексичні інновації іншомовного походження у сучасній болгарській мові (кінець ХХ – початок ХХІ століття). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (доктора філософії). Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України. Київ, 2018.

13. Валерий М. Мокиенко. Русские лихие девяностые в лексикографическом зеркале. // Лексикографията в началото на ХХI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15 – 16 октомври 2015 г.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016; ISBN 978-954-322-875-1

14. Сорока, Ольга. Стан висвітлення лексичних змін у сучасній болгарській мові з огляду на запозичення. // Алманах „Българска украинистика“, бр.6, 2016, 11-19.

12. Joanna Satoła-Staśkowiak. Najmłodsza leksyka polska i bułgarska / Newest lexis in Polish and Bulgarian. Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna: Warszawa, 2015. ISBN Print 10: ISBN Print 13: 978-83-64031-23-6. URL: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=676795 Цит. на с. 32, 185, 187.

10. Blagoeva, D.TYPOLOGY OF THE DICTIONARIES OF NEOLOGISMS IN THE SLAVONIC LANGUAGES // Literature, language and culture influenced by globalization. ed. by L. Shlossman. Vienna, 2014. С. 3-17.

11. Благоева, Д. Неологизмите и тяхното лексикографско представяне (българският опит в контекста на славянската неография) Благоева, Д. Неологизмите и тяхното лексикографско представяне (българският опит в контекста на славянската неография) // Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. С. 387-403. ISBN 978-80-224-1416-6.

9. Нели Недялкова. Художествена неология. С., 2013. ISBN 978-954-92921-2-1

6. М. Зозикова. Семантични и функционално-стилистични промени в лексиката на руския книжовен език в края на ХХ – началото на ХХI век (в съпоставка с българския книжовен език). Дисертация за кандидат на науките, Пловдив, 2012.

7. Мария Зозикова. Синтактичната транспозиция в българския език и ролята ѝ в съвременните семантични процеси. – В: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – България. Научни трудове, том 50, кн. 1, сб. В, 2012. Филология, стр. 313-318.

8. Мария Зозикова. Семантическое калькирование – одна из современньiх тенденций развития русского и болгарского язьiков. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Научни трудове. Филология. Т. 49, кн. 1, сб. А, 2011, 67 - 75. Пловдив, 2012. ISSN 0861-0029. COBISS.BG-ID – 1124461540.

3. Natalia Długosz. Polskie i bułgarskie rzeczowniki złożone z członami homo- / хомо- i gej- / гей- jako przejaw internacjonalizacji słowotwórstwa w języku mediów. – В: LINGUISTICA COPERNICANA, Nr 2 (6) /2011, 163 -177.

4. Д. Благоева, С. Колковска. Корпусният подход в българската лексикография – практики и перспективи. – В: Съвременни методи и подходи в лексикографската практика. София: Авангард Прима, 2011. Стр. 7-45.

5. Делева, Н. Подходи в изследването на езиковите функции при мозъчни увреждания. Варна: Издателство Актуална медицина, 2011. ISBN 978-954-92624-3-8.

2. Diana Błagoeva. Korpusowe podejście w opracowaniu leksykograficznym nowego słownictwa bułgarskiego. – Лексикографски преглед, бр. 10, 2009.

1. Благоева, Д. Съвременни подходи в българската неография (проблеми и перспективи). // Български език, 2008, кн. 1, с. 5–14.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/