Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство със Стоян Буров, Мария Илиева и Пенка Пехливанова)


Бонджолова, Валентина (1994) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство със Стоян Буров, Мария Илиева и Пенка Пехливанова) Велико Търново: ЕЛПИС. 1056 стр. ISBN 954-557-03-X. COBISS.BG-ID – 1030257124.


 Авторска част: думите с начални букви м, н, о, ц, ч, я, а също думите от да1 – днешен, па1 – пневмония, свирам – силен, суб- – сяра, трое- – тях, юрдек – юфт. Второ преработено и допълнено изд.:Елпис: ВТ,1995. Трето изд.:Елпис: ВТ, 1999/2000. 1104 стр. ISBN 954-557-03-X. Електронна версия в Офис речник. GABEROF, 2002
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 -
 Издадено
  3326
 Валентина Бонджолова

61. Nenkova, N. SUGGESTIVE APPROACHES IN PHARMACEUTICAL COMMERCIALS. Knowledge International Journal, (2019) 30(4), 1051 - 1056. ISSN : 1857-923X (Printed). ISSN : 2545-4439 (Online). Retrieved from https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/892 Цит. на с. 1052.

62. Куцарова, Сема. Съществителните имена в съвременния български език, назоваващи лица, с турски деривационни форманти в състава си. // Verba iuvenium, Issue 1 (2019), 72-84.

55. Petrova, E. The Concept "Fear" In The National Psychology Of The Bulgarian, English And Spanish Speakers // Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования. Сборник статей по материалам XVI международной научно-практической конференции. Том. № 10 (14). 78 стр. Москва: Изд. Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука", 2018. С. 62-70.

56. Stoyanova, K. Work In Small Groups-Theoretical And Methodological Aspects. – Journal Of Mining And Geological Sciences, Vol. 61, Part IV, Humanitarian Sciences and Economics, 2018, 69-72.

57. Веселинов Д., Йорданова М. Етнофразеологизмите в българския език с корена турк-. // Езиков свят. 2018. Т. 16. № 16-16-2 (2). С. 142-147. ISSN 1312 – 0484

58. Даниела Г. Илиева. Повишаване на регионалната конкурентоспособност, основана на икономиката на знанието. Свищов: Академично издателство Ценов, 2018. 220 стр. ISBN 978-954-23-1717-3.

59. Петрова, Красимира. Психолингвистични механизми за идентификация на думата в кръстословиците. // Език и литература, 2018, № 1-2. С. 119-129.

60. Сердюк А. М. (Бердянськ). Фразеологізми тематичної групи «Спілкування» у зіставному аспекті / Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2018. – Вип. XV. – с. 31 – 38. Цит. на с. 33 и 38

46. Аврамова, Ц. Словообразувателни модели на жителските имена (nomina habitatorum) в съвременния български и чешки език. – Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 2016, №51, 45-57.

47. Гюрова В. Т. Творческое развитие учителей через интерактивное педагогическое образование. // «Шоқан оқулары - 21» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы. Қазақстан, Кӛкшетау, 2017. Т.2. («Уалихановские чтения – 21» сборник материалов международной научно-практической конференции. Казахстан, Кокшетау, 2017. Т.2.), 180-183.

48. М. Стаменов. Българското мъжкарство в заемки от османски турски: мъжкарството като в приказка. // Български език, 64 (2017), № 3, стр. 30-43.

49. Павлова, Ст., А. Георгиева, М. Николова. Стресът на работното място – особености, фактори, стресоустойчивост. // Conference Proceedings. (Първа национална конференция “Общественото здраве – глобален приоритет в науката и практиката”, Варна, 9-10 юни 2017 г.). 2017, p. 295-300.

50. Петрова, Елка. Нов прочит на образа на баба Яга. // Юбилейна научна конференция с международно участие. Новата идея в образованието.Том 1. Бургас: БСУ, 2017, 434-441.

51. Попова, М. Приложно терминознание. С., 2017

52. Сумрова, Ванина. Този джипи / тази джипи / това джипи, или за колебанията в рода на заемките в българския език. – Български език, 64, 2017, № 2, 34-45.

53. Тодоранова, Л., А. Тодоранова. Некоректно предадена компютърна терминология и стратегии за преодоляване на нееквивалентността. // Известия на Съюза на учените – Варна. Серия "Икономически науки". 2/2017. 209-216.

54. Томов, Даниел. Етимологичен анализ на думите за „гняв‘‘ в балканските езици. // Надмощие и приспособяване, т. II. София, 2017, 140-150.

34. Agata Mokrzycka. Bułgarsko-polski słovnik leksyki potoznej – problem ekwiwalenciji frazeologizmòw I przysłòw./ Българско-полски речник на разговорната лексика – проблеми на еквивалентността на фразеологизмите и поговорките. – В: Проблеми на устната комуникация, 10., част I. ВТ: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, стр. 150-159.

35. Anna Kisiel,Violetta Koseska-Toszewa, Wojciech Sosnowski. Leksykon odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk: Warszawa, 2016 Tom I. ISBN 978-83-64031-54-0ISBN 978-83-64031-55-7 (e-book)

36. Ivanova, Lilia (Иванова, Л.). За семантиката на наречието dawno в полския език и съответствията му в българския език. // ZESZYTY CYRYLO-METODIAŃSKIE, 5/2016, 120-131.

37. Sosnowski, Wojciech Paweł, Violetta Koseska-Toszewa, Anna Kisiel. On the Dictionary of Semantic Equivalents in Polish, Bulgarian and Russian // Cognitive Studies / Études cognitives, № 16, 2016, 1-11.

38. Tsvetkova, Nadezhda. "Ролята на контрола при вземане на писмено обяснение–правомощия и поведение." Съвременни управленски практики IX (2016): 320-326.

39. Аврамова, В. «Счастье» в русской и болгарской ментальности. // Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал), 2016, № 4.

40. Киселева, Л., А. Васильева. К вопросу о принципах сопоставительного изучения лексики славянских языков (на материале русских и болгарских глаголов зрительного восприятия). // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016, №4 (58), 104-106.

41. Маргарита Димитрова. Езикът на хората със слухови нарушения: терминология и езикови маркери на маргинализацията на тази социална група. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2016, 360-369

42. П. Алексиев. Интернет на вещите – възникване, същност и разграничение. Годишник на департамент "Администрация и управление" (НБУ). 1, 2016, 336-358. ISSN - 2603-2961. ISSN 2603-297Х (online). COBISS.BG-ID – 1282942948. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=682349 Цит. на с. 10 („нещо“), 11 („обект“), 12, 23, 30.

43. Павловска, Ж., Я. Маркова. Зависимост между стресоустойчивостта и постигнатите резултати от учебния процес при студентите от филиал Велико Търново. // Варненски медицински форум, т. 5, 2016, приложение 4, стр. 62-66.

44. Стоянова, Юлияна. Деминутивите и отвъд тях: Адриана на Д. Димов и на Т. Димова – Език и литература, 2016, 1-2, 64-90.

45. Цветанка [TSvetanka] Аврамова [Avramova]. Словообразувателни модели на жителските имена (nomina habitatorum) в съвременния български и чешки език – В: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, VOL 51 (2016), 45-57

30. Serdiuk, Alla. "Полевая структура концептов мълчание/silence: сопоставительный аспект (на материале фразеологического корпуса)."Балканистичен Форум 2 (2015), Югозападен университет "Неофит Рилски", стр. 291-297.

31. Szymański, Maciej. Tłumaczenie polskich związków frazeologicznych w bułgarskim przekładzie Faraona Bolesława Prusa. Slavia Occidentalis, NR 72/1 (2015).

32. Панчев, Иво. За социалистическата концептосфера в България. – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Кн. ХХVІІI, 2015, 252-272. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.

33. Р. Демиркова. Езикова игра, игра на думи и каламбур – понятийно-терминологични аспекти и йерархична съотнесеност. – Проглас, №2, 2015, 340-360

25. Georgieva S.P. DOUBLE TAXATION OF DIVIDENTS IN BULGARIA, THROUGH THE PRISM OF ACCOUNTANCY В сборнике: Инновации в технологиях и образовании. сборник статей участников VII Международной научно-практической конференции: в 4 частях. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Филиал в г. Белово; Великотырновский университет им. Святых. Кирилла и Мефодия; Высшая школа агробизнеса и развития регионов, Пловдив. 2014. С. 119-122.

26. Satoła-Staśkowiak, J., V. Koseska –Toszewa.Współczesny słownik bułgarsko-polski. Zeszyt I. Warszawa, 2014.

27. Алла Сердюк. Концепт "цар" в болгарской языковой картине мира // არხეიონი = Archeion / აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო. - თბილისი, 2014. - ISSN 2233-3541. - [ტ.] VIII. - გვ.27-28. (Тбилиси, 2014 г.)

28. Лариса А. Калимуллина Башкирский государственный университет Интерпретация представлений о правде в языковой картине мира средневекового человека (на материале памятников древнерусской письменности) - Przegląd rusycystyczny, 2014, nr. 2 (146)

29. Манчев, В.С. РАССКАЗЫ Л. Н. ТОЛСТОГО В ПЕРЕВОДАХ СОВРЕМЕННЫХ БОЛГАРСКИХ СТУДЕНТОВ: ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПЕРЕДАЧИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПИСАТЕЛЯ В XXI ВЕКЕ. // НАСЛЕДИЕ Л. Н. ТОЛСТОГО В ГУМАНИТАРНЫХ ПАРАДИГМАХ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. Материалы XXXIV Международных Толстовских чтений. Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого. 2014. С. 234-239.

18. Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej Tom 2 I-К, Petar Sotirov, Mariola Mostowska, Agata Mokrzycka. – UMCS, Lublin, 2013.

19. А. М. Сердюк. Макроконцепт «князь» в славянском сознании (аспекты когнитивной лингвистики на материале украинского, русского и болгарского языков)–В: Российские и славянские исследования : науч. сб. Вып. 8 / редкол. : А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Минск : БГУ, 2013. — 320 с.; стр. 310-315.

20. Атанасова, Ат. Перформативните глаголи позволявам, разрешавам, съгласявам се с оглед на лексикографското им представяне. // 70 години българска академична лексикография. София, 2013, 175-184.

21. Вяра Гюрова. Политическото измерение на мениджмънта на образованието на възрастните. В: Г о д и ш н и к на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по педагогика, том 106, книга Социални дейности. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“: София, 2013, стр. 5-30.

22. Димитрова, М. Граматиката в речника – представяне на оптативни конструкции в българските речници. // 70 години българска академична лексикография. София, 2013

23. Лакова, Мери. Семантична характеристика на частите на речта в съвременния български книжовен език. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, С., 2013.

24. Холиолчев, Хр. Хетероними за ‘дете, родено последно в семейството’ в българския език. // Българска реч, 2013, № 1, стр. 99-105.

13. Василева-Йорданова, Албена. Обидното слово в българския и във френския език. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012.

14. Костова, Илияна. Проблеми на взаимодействието на туризма с околната среда. – В: Научни трудове на Русенския университет, 2012, том 51, серия 1.2, 281-284.

15. М. Зозикова. Семантични и функционално-стилистични промени в лексиката на руския книжовен език в края на ХХ – началото на ХХI век (в съпоставка с българския книжовен език). Дисертация за кандидат на науките, Пловдив, 2012.

16. Сотиров, П. Българската и полската картина на света, отразени в разговорната оценъчна лексика. – Slavica XLI, Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis. Debrecen, 2012, 111–126.

17. Христова, А., Ив. Христов. Структурна характеристика на философските термини в превода на Ареопагитския корпус от Исай Серски.. – В: Многобразие в единството, София: Издание на Съюза на учените в България, 2012, кн. 1. http://tksi.org/SUB/Broj2012.htm

10. Assenov, Anatoliy, Ventsislav Ivanov. "Проучване на възможностите за усъвършенстване управлението на бизнеспроцесите в АЕЦ Козлодуй." – В: Алманах Научни изследвания 15, 2011, s. 94-128.

11. Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej Tom 1 A-I, Petar Sotirov, Mariola Mostowska, Agata Mokrzycka. – UMCS, Lublin, 2011.

12. Д. Благоева, С. Колковска. Корпусният подход в българската лексикография – практики и перспективи. – В: Съвременни методи и подходи в лексикографсата практика. София: Авангард Прима, 2011. Стр. 7-45.

5. Аврамова, Цв. Бележката „разговорно” в тълковните речници. – В: Проблеми на устната комуникация. Кн. 8. ВТ, 2010, 115-123.

6. Митрева, Малина, Илияна Ангелова. Тенденции в развитието на съществителните имена за лица жени в българската лексикографска литература от края на ХХ и началото на ХХІ век. 20th Anniversary International Scientific Conference 3th - 4th June 2010, Stara Zagora, Bulgaria.

7. Пернишка, Е., Д. Благоева, С. Колковска. Речник на новите думи в българския език.София, 2010.

8. Попова, М. Енциклопедичният компонент в речника. // Лексикографията в европейското културно пространство. В. Търново, 2010, стр. 43-50

9. Стаменов, М. За значението и употребата на думите свет/свят, светост и светец в българския език. // Лексикографията в европейското културно пространство. В.Търново, 2010, стр. 143-152.

4. Nacheva, Ilina. Lexicographic Observations on the Meaning of the Word Politician. Език и лите4ратура, 2009, № 1-2, с. 125-141.

3. Sánchez Prieto, Raúl: “Animadversio: Origen latino en los idiomas romances y formación de Lehnprägung en las lenguas germánicas y eslavas modernas”. In: Cano López, P. at al. (ed.): Las lenguas y su estructura. Madrid: Arco Libros. P. (2007)1275-1283.

2. Червоножка В. С. Причини появи енантіосемії в сучасній болгарській мові // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Філологічні науки. 2000. Т.18, 56-63.

1. Р. Жугич. Типове междуезикови омонимно-паронимни двойки (върху материал от книжовния български език и южноморавския говор на сръбски език).// Българистични проучвания. В. Търново, 1996.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/