Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство с Стоян Буров, Мария Илиева и Пенка Пехливанова)


Бонджолова, Валентина (1994) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство с Стоян Буров, Мария Илиева и Пенка Пехливанова) Велико Търново: ЕЛПИС


 Авторска част: думите с начални букви м, н, о, ц, ч, я, а също думите от да1 – днешен, па1 – пневмония, свирам – силен, суб- – сяра, трое- – тях, юрдек – юфт. Второ преработено и допълнено изд.:Елпис: ВТ,1995. Трето изд.:Елпис: ВТ, 1999/2000. 1104 стр. ISBN 954-557-03-X. Електронна версия в Офис речник. GABEROF, 2002
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 -
 Издадено
  3326
 Валентина Бонджолова

39. Аврамова, Ц. Словообразувателни модели на жителските имена (nomina habitatorum) в съвременния български и чешки език. – Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 2016, №51, 45-57.

40. Гюрова В. Т. Творческое развитие учителей через интерактивное педагогическое образование. // «Шоқан оқулары - 21» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы. Қазақстан, Кӛкшетау, 2017. Т.2. («Уалихановские чтения – 21» сборник материалов международной научно-практической конференции. Казахстан, Кокшетау, 2017. Т.2.), 180-183.

41. Павлова, Ст., А. Георгиева, М. Николова. Стресът на работното място – особености, фактори, стресоустойчивост. // Conference Proceedings. (Първа национална конференция “Общественото здраве – глобален приоритет в науката и практиката”, Варна, 9-10 юни 2017 г.). 2017, p. 295-300.

42. Петрова, Елка. Нов прочит на образа на баба Яга. // Юбилейна научна конференция с международно участие. Новата идея в образованието.Том 1. Бургас: БСУ, 2017, 434-441.

43. Попова, М. Приложно терминознание. С., 2017

44. Сумрова, Ванина. Този джипи / тази джипи / това джипи, или за колебанията в рода на заемките в българския език. – Български език, 64, 2017, № 2, 34-45.

45. Тодоранова, Л., А. Тодоранова. Некоректно предадена компютърна терминология и стратегии за преодоляване на нееквивалентността. // Известия на Съюза на учените – Варна. Серия "Икономически науки". 2/2017. 209-216.

31. Agata Mokrzycka. Bułgarsko-polski słovnik leksyki potoznej – problem ekwiwalenciji frazeologizmòw I przysłòw./ Българско-полски речник на разговорната лексика – проблеми на еквивалентността на фразеологизмите и поговорките. – В: Проблеми на устната комуникация, 10., част I. ВТ: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, стр. 150-159.

32. Sosnowski, Wojciech Paweł, Violetta Koseska-Toszewa, Anna Kisiel. On the Dictionary of Semantic Equivalents in Polish, Bulgarian and Russian // Cognitive Studies / Études cognitives, № 16, 2016, 1-11.

33. Tsvetkova, Nadezhda. "Ролята на контрола при вземане на писмено обяснение–правомощия и поведение." Съвременни управленски практики IX (2016): 320-326.

34. Аврамова, В. «Счастье» в русской и болгарской ментальности. // Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал), 2016, № 4.

35. Маргарита Димитрова. Езикът на хората със слухови нарушения: терминология и езикови маркери на маргинализацията на тази социална група. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2016, 360-369

36. Павловска, Ж., Я. Маркова. Зависимост между стресоустойчивостта и постигнатите резултати от учебния процес при студентите от филиал Велико Търново. // Варненски медицински форум, т. 5, 2016, приложение 4, стр. 62-66.

37. Стоянова, Юлияна. Деминутивите и отвъд тях: Адриана на Д. Димов и на Т. Димова – Език и литература, 2016, 1-2, 64-90.

38. Цветанка [TSvetanka] Аврамова [Avramova]. Словообразувателни модели на жителските имена (nomina habitatorum) в съвременния български и чешки език – В: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, VOL 51 (2016), 45-57

27. Serdiuk, Alla. "Полевая структура концептов мълчание/silence: сопоставительный аспект (на материале фразеологического корпуса)."Балканистичен Форум 2 (2015), Югозападен университет "Неофит Рилски", стр. 291-297.

28. Szymański, Maciej. Tłumaczenie polskich związków frazeologicznych w bułgarskim przekładzie Faraona Bolesława Prusa. Slavia Occidentalis, NR 72/1 (2015).

29. Панчев, Иво. За социалистическата концептосфера в България. – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Кн. ХХVІІI, 2015, 252-272. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.

30. Р. Демиркова. Езикова игра, игра на думи и каламбур – понятийно-терминологични аспекти и йерархична съотнесеност. – Проглас, №2, 2015, 340-360

23. Georgieva S.P. DOUBLE TAXATION OF DIVIDENTS IN BULGARIA, THROUGH THE PRISM OF ACCOUNTANCY В сборнике: Инновации в технологиях и образовании. сборник статей участников VII Международной научно-практической конференции: в 4 частях. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Филиал в г. Белово; Великотырновский университет им. Святых. Кирилла и Мефодия; Высшая школа агробизнеса и развития регионов, Пловдив. 2014. С. 119-122.

24. Алла Сердюк. Концепт "цар" в болгарской языковой картине мира // არხეიონი = Archeion / აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო. - თბილისი, 2014. - ISSN 2233-3541. - [ტ.] VIII. - გვ.27-28. (Тбилиси, 2014 г.)

25. Лариса А. Калимуллина Башкирский государственный университет Интерпретация представлений о правде в языковой картине мира средневекового человека (на материале памятников древнерусской письменности) - Przegląd rusycystyczny, 2014, nr. 2 (146)

26. Манчев, В.С. РАССКАЗЫ Л. Н. ТОЛСТОГО В ПЕРЕВОДАХ СОВРЕМЕННЫХ БОЛГАРСКИХ СТУДЕНТОВ: ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПЕРЕДАЧИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПИСАТЕЛЯ В XXI ВЕКЕ. // НАСЛЕДИЕ Л. Н. ТОЛСТОГО В ГУМАНИТАРНЫХ ПАРАДИГМАХ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. Материалы XXXIV Международных Толстовских чтений. Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого. 2014. С. 234-239.

16. Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej Tom 2 I-К, Petar Sotirov, Mariola Mostowska, Agata Mokrzycka. – UMCS, Lublin, 2013.

17. А. М. Сердюк. Макроконцепт «князь» в славянском сознании (аспекты когнитивной лингвистики на материале украинского, русского и болгарского языков)–В: Российские и славянские исследования : науч. сб. Вып. 8 / редкол. : А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Минск : БГУ, 2013. — 320 с.; стр. 310-315.

18. Атанасова, Ат. Перформативните глаголи позволявам, разрешавам, съгласявам се с оглед на лексикографското им представяне. // 70 години българска академична лексикография. София, 2013, 175-184.

19. Вяра Гюрова. Политическото измерение на мениджмънта на образованието на възрастните. В: Г о д и ш н и к на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по педагогика, том 106, книга Социални дейности. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“: София, 2013, стр. 5-30.

20. Димитрова, М. Граматиката в речника – представяне на оптативни конструкции в българските речници. // 70 години българска академична лексикография. София, 2013

21. Лакова, Мери. Семантична характеристика на частите на речта в съвременния български книжовен език. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, С., 2013.

22. Холиолчев, Хр. Хетероними за ‘дете, родено последно в семейството’ в българския език. // Българска реч, 2013, № 1, стр. 99-105.

11. Василева-Йорданова, Албена. Обидното слово в българския и във френския език. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012.

12. Костова, Илияна. Проблеми на взаимодействието на туризма с околната среда. – В: Научни трудове на Русенския университет, 2012, том 51, серия 1.2, 281-284.

13. М. Зозикова. Семантични и функционално-стилистични промени в лексиката на руския книжовен език в края на ХХ – началото на ХХI век (в съпоставка с българския книжовен език). Дисертация за кандидат на науките, Пловдив, 2012.

14. Сотиров, П. Българската и полската картина на света, отразени в разговорната оценъчна лексика. – Slavica XLI, Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis. Debrecen, 2012, 111–126.

15. Христова, А., Ив. Христов. Структурна характеристика на философските термини в превода на Ареопагитския корпус от Исай Серски.. – В: Многобразие в единството, София: Издание на Съюза на учените в България, 2012, кн. 1. http://tksi.org/SUB/Broj2012.htm

8. Assenov, Anatoliy, Ventsislav Ivanov. "Проучване на възможностите за усъвършенстване управлението на бизнеспроцесите в АЕЦ Козлодуй." – В: Алманах Научни изследвания 15, 2011, s. 94-128.

9. Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej Tom 1 A-I, Petar Sotirov, Mariola Mostowska, Agata Mokrzycka. – UMCS, Lublin, 2011.

10. Д. Благоева, С. Колковска. Корпусният подход в българската лексикография – практики и перспективи. – В: Съвременни методи и подходи в лексикографсата практика. София: Авангард Прима, 2011. Стр. 7-45.

3. Аврамова, Цв. Бележката „разговорно” в тълковните речници. – В: Проблеми на устната комуникация. Кн. 8. ВТ, 2010, 115-123.

4. Митрева, Малина, Илияна Ангелова. Тенденции в развитието на съществителните имена за лица жени в българската лексикографска литература от края на ХХ и началото на ХХІ век. 20th Anniversary International Scientific Conference 3th - 4th June 2010, Stara Zagora, Bulgaria.

5. Пернишка, Е., Д. Благоева, С. Колковска. Речник на новите думи в българския език.София, 2010.

6. Попова, М. Енциклопедичният компонент в речника. // Лексикографията в европейското културно пространство. В. Търново, 2010, стр. 43-50

7. Стаменов, М. За значението и употребата на думите свет/свят, светост и светец в българския език. // Лексикографията в европейското културно пространство. В.Търново, 2010, стр. 143-152.

2. Nacheva, Ilina. Lexicographic Observations on the Meaning of the Word Politician. Език и лите4ратура, 2009, № 1-2, с. 125-141.

1. Sánchez Prieto, Raúl: “Animadversio: Origen latino en los idiomas romances y formación de Lehnprägung en las lenguas germánicas y eslavas modernas”. In: Cano López, P. at al. (ed.): Las lenguas y su estructura. Madrid: Arco Libros. P. (2007)1275-1283.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/