Песни от България. - Проглас, 2006, том 15, (кн.2), с. 167-171. Print ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196


Иванова, Ралица (2006) Песни от България. - Проглас, 2006, том 15, (кн.2), с. 167-171. Print ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196 Велико Търново


 Текстът представлява отзив за новото разширено издание на поетичната антология „Вulgarische Gesänge” („Песни от България”), включваща превод на българска поезия на немски език от Густав Хайнзе. Изтъква се високото качество на преводите, независимо от разнообразната стилистика на оригиналните текстове, и неговият принос за междукултурната комуникация на българските и немскоезичните почитатели на поезията.
  Рецензия
 Густав Хайнзе
 Издадено
  3321
 Ралица Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/