Български названия със звукосимволичен произход. - Проглас, 1998, 2, с. 92–109. Print ISSN: 0861-7902.


Колева-Златева, Живка (1998) Български названия със звукосимволичен произход. - Проглас, 1998, 2, с. 92–109. Print ISSN: 0861-7902. -


 Представени са принципите на опознаване и изследване на звукосимволични по произход названия в етимологията, които са илюстрирани чрез изследване на български езиков материал. Приведени са типологически паралели и от други езици.
  Статия
 етимология, семантична реконструкция, ономатопея


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  332
 Живка Колева-Златева

1. Бойчева, Б. Структурни, ономасиологични и словообразувателни модели при някои украински и български орнитоними. - Littera et Lingua Series Dissertationes, 2013, 5, Online ISSN 1314-3352. Цит. на стр. 7.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/