Към етимологията на псл. *bedro


Колева-Златева, Живка (1999) Към етимологията на псл. *bedro Българистични проучвания. В. Търново, 1999


 Представената хипотеза за етимологията на псл. *bedro e формулирана чрез метода на груповата реконструкция. Взети са под внимание характерните за групата на соматичната лексика като цяло особености на номинацията и семантичното развитие.
  Статия
 етимология, семантична реконструкция, соматична лексика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  330
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/