Към етимологията на псл. *gъrstь - В: Българистични проучвания: Пик. В. Търново. 1998, с. 157–164. ISBN 954-524-192-6.


Колева-Златева, Живка (1998) Към етимологията на псл. *gъrstь - В: Българистични проучвания: Пик. В. Търново. 1998, с. 157–164. ISBN 954-524-192-6.


 Даказва се сходно семантично развитие с балтославянското название за 'ръка' и се прави обобщение за възможния семантичен развой при названията за 'шепа' и 'ръка' (<'шепа').
  Статия
 етимология, соматична лексика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  329
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/