Словосъчетания с двойна предложна връзка в съвременния български език


Бонджолова, Валентина (1989) Словосъчетания с двойна предложна връзка в съвременния български език Език и литература, 1989, кн.2, с. 59 - 63. ISSN 0324-1270.


 Разгледани са особеностите на съчетанията, в които семантичната и синтактичната зависимост се изразява чрез два или повече предлога едновременно.
  Статия
 Предлог, съчетания от предлози, съчетаемост, предложно свързване.
 Издадено
  3260
 Валентина Бонджолова

5. Гергана Падарева-Илиева. Ролята на интонацията в процеса на комуникация и принципът за езиковата икономия. // Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор д-р Иван Кочев. Университетско издателство „Неофит Рилски“: Благоевград, 2015. С. 302 – 308. ISBN: 978-954-00-0044-2

6. Иванова, Е. Ю., А. А. Градинарова. Синтаксическая система болгарского языка на фоне русского. Москва: Языки славянской культуры, 2015. ISBN 978-5-94457- 233-2. Цит. на с. 38, 39.

3. Виолета Георгиева. Към синтаксиса на полипредложните конструкции в съвременния български език. Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011“. Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2011. С. 238-244. ISBN: 978-954-577-604-5

4. Виолета Георгиева. Наблюдения върху полипредложните конструкции и функциите на предложните групи в българското изречение. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Научни трудове. Филология. Т. 49, кн. 1, сб. А, 2011, 59 – 66. Пловдив, 2012. ISSN 0861-0029. COBISS.BG-ID – 1124461540.

2. Георгиева, Виолета. Семантико-синтактични функции на предлог вместо в полипредложно съчетание. // Littera et Lingua, Зима 2011. http://www.bgspeech.net/lilijournal/index.php/bg/component/content/article/556-language/696-vgeorgieva

1. 11.1. Байрамова, Л.К. Ориентализмы в болгарском языке в сопоставлении с татарском языком: аксиологический аспект. – В: Журнал „Научный Татарстан” 2' 2010. АН Республики Татарстан.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/