Словосъчетания с двойна предложна връзка в съвременния български език


Бонджолова, Валентина (1989) Словосъчетания с двойна предложна връзка в съвременния български език Език и литература, 1989, кн.2, с. 59 - 63


 Разгледани са особеностите на съчетанията, в които семантичната и синтактичната зависимост се изразява чрез два или повече предлога едновременно.
  Статия
 Предлог, съчетания от предлози, съчетаемост, предложно свързване.
 Издадено
  3260
 Валентина Бонджолова

2. Георгиева, Виолета. Семантико-синтактични функции на предлог вместо в полипредложно съчетание. // Littera et Lingua, Зима 2011. http://www.bgspeech.net/lilijournal/index.php/bg/component/content/article/556-language/696-vgeorgieva

1. 11.1. Байрамова, Л.К. Ориентализмы в болгарском языке в сопоставлении с татарском языком: аксиологический аспект. – В: Журнал „Научный Татарстан” 2' 2010. АН Республики Татарстан.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/