Словосъчетания с двойна предложна връзка в съвременния български език


Бонджолова, Валентина (1989) Словосъчетания с двойна предложна връзка в съвременния български език Език и литература, 1989, кн.2, с. 59 - 63. ISSN 0324-1270.


 Разгледани са особеностите на съчетанията, в които семантичната и синтактичната зависимост се изразява чрез два или повече предлога едновременно.
  Статия
 Предлог, съчетания от предлози, съчетаемост, предложно свързване.
 Издадено
  3260
 Валентина Бонджолова

3. Иванова, Е. Ю., А. А. Градинарова. Синтаксическая система болгарского языка на фоне русского. Москва: Языки славянской культуры, 2015.

2. Георгиева, Виолета. Семантико-синтактични функции на предлог вместо в полипредложно съчетание. // Littera et Lingua, Зима 2011. http://www.bgspeech.net/lilijournal/index.php/bg/component/content/article/556-language/696-vgeorgieva

1. 11.1. Байрамова, Л.К. Ориентализмы в болгарском языке в сопоставлении с татарском языком: аксиологический аспект. – В: Журнал „Научный Татарстан” 2' 2010. АН Республики Татарстан.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/