Към етимологията на бълг. диал. кълка - В: Славистични проучвания. В. Търново: Пик, 1998, с. 45-56. ISBN: 954 736 005 1


Колева-Златева, Живка (1998) Към етимологията на бълг. диал. кълка - В: Славистични проучвания. В. Търново: Пик, 1998, с. 45-56. ISBN: 954 736 005 1


 Представена е хипотеза за етимологията на бълг. диал. кълка, защитена типологически, като са взети под внимание също и редица названия с несоматични значения, за които е возможна реконструкцията на аналогични праформи.
  Статия
 етимология


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  326
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/