Значение и употреба на предлога "ала" в съвременния български език


Бонджолова, Валентина (2006) Значение и употреба на предлога "ала" в съвременния български език Филологический сборник. Тверь-Велико Тырново. 2006. Вып. І, 93-98. ISBN 5-900971-56-2


 Разглеждат се особеностите във функционирането на предлога ала в българския език за изразяване на сравнение.
  Статия
 Предлог, динамика в лексиката, неологизми.
 Издадено
  3259
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/