За когнитивния подход при семантичната реконструкция. - Съпоставително езикознание. 1997. №2, с. 77-86. ISSN: 0204-8701


Колева-Златева, Живка (1997) За когнитивния подход при семантичната реконструкция. - Съпоставително езикознание. 1997. №2, с. 77-86. ISSN: 0204-8701


 Аргументира се необходимостта от прилагане на когнитивен подход при семантичната реконструкция. Като негови обективизиращи критерии се посочват универсалиите на семантичните полета и закономерностите в усвояването на езика от децата.
  Статия
 етимология, семантична реконструкция, когнитивен подход, детска реч


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  323
 Живка Колева-Златева

1. Вътова, М. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Университетско издателство „Св св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2012. Цит. на с. 18. ISBN 978-954-524-872-6. COBISS 1248728292

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/