Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователн


Колева-Златева, Живка (1997) Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователн В. Търново, 1997


 Излагат се общотеоретичните постановки относно еволюцията на лексикалната семантика и методиката на семантичната реконструкция и се прилагат при етимологично изследване на българска соматична лексика.
  Дисертация
 етимология, семантична реконструкция, соматична лексика, когнитивен подход


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  322
 Живка Колева-Златева

1. Ангел Г. Ангелов 2016: Лексикалният компонент в социолингвистичната компетентност: народна етимология и народна дезамбигуация. В: Диана Благоева и Сия Колковска (съставители). Лекисикографията в началото на XXI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15-16 октомври 2015 г.). София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. стр. 241-253. Цит. на стр. 248

2. Ангел Г. Ангелов 2016: Лексикалният компонент в социолингвистичната компетентност: народна етимология и народна дезамбигуация. В: Диана Благоева и Сия Колковска (съставители). Лекисикографията в началото на XXI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15-16 октомври 2015 г.). София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. стр. 241-253. Цит. на стр. 252.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/