“Интерпретация” на старобългарските едноерови школи в некнижовната писмена практика на Русия (възможности за четене на новгородските брезови грамоти)


Николова, Анета (2001) “Интерпретация” на старобългарските едноерови школи в некнижовната писмена практика на Русия (възможности за четене на новгородските брезови грамоти) Коментар, интерпретация, възможност за четене. С., УИ “Св. Кл. Охридски”, 2001, , с. 392–397. – ISBN 954-07-1564- 4. COBISS.BG-ID 1037129444


 
  Доклад
 правописни системи, новгородски брезови грамои
 Издадено
  3216
 Анета Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/