Средновековни обекти във Великотърновско. 216 с. с ил.


Овчаров, Тодор (2001) Средновековни обекти във Великотърновско. 216 с. с ил. В. Търново


 По налични извори и теренни авторови наблюдения са представени средновековните обекти (ХІІ-ХІV в.) във Великотърновска, Еленска, Павликенска, Свищовска, Полскотръмбешка, стражишка, Горнооряховска, Лясковска, Сухиндолска и Златаришка общини на Великотърновска област.
  Монография
 средновековна археология
 
  3202
 Тодор Овчаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/