За надписите върху обкова на евангелието от храм "Св. ап. Петър и Павел" във Велико Търново //


Енчев, Тодор (2009) За надписите върху обкова на евангелието от храм "Св. ап. Петър и Павел" във Велико Търново // Слово и Образ. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2009, бр. 1, 2009, с. 71-75. ISSN: 1313-8022.


 Прави се ново разчитане на надписите и се предатира изработването на обкова в 1606 г, вместо 1660 г. Авторите на обкова, отъждествявани досега с тези, работили в Асеновград в края на същия век, категорично отпада. Вероятно това е последното споменаване на търновския митрополит Йеремия ІІ. Предатирането на обкова го поставя хронологически преди известния жезъл от 1612 година, поръчан от митрополит Гавриил, отново за същия храм.
  Статия
 обков, евангелие, надпис, Йеремия, Чипровци.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология
Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology
Humanities Theory of Arts

 Издадено
  3197
 Тодор Енчев

2. Станкова, Лиляна. "Украсата на металните произведения с църковно предназначение и османската естетика"/"The Decoration of Church Metalwork and the Ottoman Aesthetics" // Проблеми на изкуството - София: БАН, ИИИ, 2019, 4, (с.21-31). ISSN 0032-9371.

1. Тютюнджиев, Иван. Търновската митрополия през ХV-ХІХ в., Велико Търново 2007, с. 198, бел. 7.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/