Съвременни аспекти на философията на технологията. Сб. от научна конференция "Дни на науката", Велико Търново, 2006 г. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: Фабер, 2006, с. 214-221. ISBN 978-954-775-727-1. COBISS.BG-ID 1226756580


Симеонова, Катя (2007) Съвременни аспекти на философията на технологията. Сб. от научна конференция "Дни на науката", Велико Търново, 2006 г. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: Фабер, 2006, с. 214-221. ISBN 978-954-775-727-1. COBISS.BG-ID 1226756580 ВеликоТърново


 Във фокуса на изложението се поставя ново течение сред философските науки - философията на технологията. Проследяват се идеи на водещи изследователи.
  Доклад
 философия, технологията
 Издадено
  3195
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/