Методологични бележки относно етимологичните изследвания по тематични групи (Върху материал от българската соматична лексика) - В: Българистични проучвания. В. Търново: Пик, 1997, с. 115–128. ISBN 954-8258-86-2.


Колева-Златева, Живка (1997) Методологични бележки относно етимологичните изследвания по тематични групи (Върху материал от българската соматична лексика) - В: Българистични проучвания. В. Търново: Пик, 1997, с. 115–128. ISBN 954-8258-86-2.


 Груповата реконструкция се разглежда като фактор, повишаващ надеждността на семантичната реконструкция и като проява на системния подход в етимологията. В качеството на илюстративен материал е изследвана тематичната група на соматичната лексика в българския език. Посочва се, че при етимологичното изследване на кое да е название от дадена тематична група е важно съобразяването с характерните за групата като цяло закономерности в номинацията и словообразуването, с динамиката в развитието на група
  Статия
 етимология, групова реконструкция, номинация, лингвистична категоризация, семантична реконструкция,


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  319
 Живка Колева-Златева

2. Wonhoi Kim, 2011. Intercultural Communication and Language Change // Language and Linguistics 50, 53-80. ISSN 1606-822X

1. Wonhoi Kim. A Comparative Study on the Metaphoric Expanding of голова (Head) in Russian and Bulgarian Phrases. - Language and Linguistics, 2010, 47, 49-72. ISSN 1606-822X. Цит. на стр. 56.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/