За етимологията на балтославянското название за ‘ръка’ - В: Ономастично и етнолингвистично пространство на езика: астроними, вентоними, еортоними, зооними, фитоними, хрононими и др. Сборник в чест на проф. Н. Ковачев. т. II. В. Търново: Знак ‘94, 1996, с. 139–142. ISBN 954-8709-22-8.


Колева-Златева, Живка (1996) За етимологията на балтославянското название за ‘ръка’ - В: Ономастично и етнолингвистично пространство на езика: астроними, вентоними, еортоними, зооними, фитоними, хрононими и др. Сборник в чест на проф. Н. Ковачев. т. II. В. Търново: Знак ‘94, 1996, с. 139–142. ISBN 954-8709-22-8.


 Оспорва се широко приетото етимологизиране на лексемата ръка като “събирач” поради прякото свързване на значението и с литовския глагол rinkti ‘събирам’ и се представя като типологически възможна хипотезата за развой на значението ‘ръка’ от ‘шепа’, еволюирало от първоначално значение ‘количество, което може да бъде взето с шепа’.
  Доклад
 етимология, семантична реконструкция, соматична лексика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  317
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/