Детската реч и еволюцията на лексикалната семантика в езика


Колева-Златева, Живка (1996) Детската реч и еволюцията на лексикалната семантика в езика Проглас. 1996, №1, с. 3-11


 Правят се типологически паралели между осъществени в еволюцията на езика като социално явление лексикално-семантични промени и факти на усвояване на лексикалната семантика от децата (метонимични преноси, в частност – енантиосемия, промени във валентната структура на думата, семантична аналогия, системна обусловеност на лексикалната семантика).
  Статия
 психолингвистика, детска реч, лексикална семантика, енантиосемия, прагматическа неопределеност, сема


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  314
 Живка Колева-Златева

2. Библиография по българска лексикология, фразеология и лексикография 1950 – 2010. БАН, ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин”. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2011. Цит. на стр. 216.

1. Иванова, Н. Ръководство по лингвистични особености на усвояването на чужд език в детска възраст. Бургас, 2006. Цит. на стр. 91.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/