Бълг. диал. бърна, бърла, брънда, брънза (Етимологични бележки) - В: Българистични проучвания. Велико Търново: Пик, 1996, с. 29-38. ISBN 954-8258-70-6.


Колева-Златева, Живка (1996) Бълг. диал. бърна, бърла, брънда, брънза (Етимологични бележки) - В: Българистични проучвания. Велико Търново: Пик, 1996, с. 29-38. ISBN 954-8258-70-6.


 Представя се хипотеза, подкрепена с типологически паралели, за първоначален експресивен характер на названията, за мотивираност от звукоподражателни глаголи и първоначално назоваване на муцуна на животно (с първоначално значение 'мръсно място').
  Доклад
 етимология, соматична лексика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  313
 Живка Колева-Златева

1. Jolanta Viburytė. Lietuvių kalbos žodžio burna atitikmenys baltų ir slavų kalbose // Lituanistika. 2007. T. 53. Nr. 3(71), p. 57–63. Цит. на стр. 57

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/