За етимологията и историята на думата разбирам


Колева-Златева, Живка (1994) За етимологията и историята на думата разбирам Проглас. 1994, №4, с.80-85


 Представя се хипотеза за етимологията на лексемата разбирам чрез прилагане на системен подход и привличане на факти от историята на българския език и от други славянски език, позволяващи да бъде разкрито "междинното звено" в нейната еволюция.
  Статия
 етимология, разбирам, семантична реконструкция, системен подход, семантична типология, междинно звен


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  312
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/