Социално-педагогическата работа в училище - мисия или необходимост


Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическата работа в училище - мисия или необходимост В: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция. СУ “Св. Кл. Охридски”. София: Веда Словена, 2006.


 В статията се представят възможности за съвместяване на усилията на работещите в социалната и педагогическата сфери за личностното развитие на децата.
  Статия
 социално-педагогическа работа, училище, деца


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  3093
 Розалия Кузманова-Карталова

2. Попова, Любомира, Здравкова, Боряна. Училището и социално-педагогическите институции – партньори в грижата за подрастващите. НАУКОВИЙ ВІСНИ.Бердянського державного педагогічного університету, № 1, (Гуманітарні науки), Бердянськ, 2008. С. 193.

1. Димитрова, Кр. Затруднения в дейността на педагогическия съветник. Сб. от Юбилейна научна конференция: Социална педагогика - история, теория, практика, 17 - 18 ноември 2006. Ред. Бояджиева, Н., М. Пиронкова. София: Фараго. 2007, с.139 - 144, ISBN 978-954-8641-15-9. С. 143. COBISS.BG-ID 1226792932

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/