Към въпроса за създаването на литовско-български речник


Колева-Златева, Живка (1993) Към въпроса за създаването на литовско-български речник Проглас. 1993, №4, с.109-113


 Научното съобщение е написано въз основа на направена публикация от авторски колектив относно работата му върху литовско-български речник. Направени са критични бележки относно принципите на съставяне на речника, засягащи подбора на представените лексикални единици, подаването на граматичната информация, определянето на лексикално-семантичните съответствия и др.
  Отзив
 лексикография


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  309
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/